Welcome to my blog, the benefits of blogging

Hello, welcome to my blog, what are the benefits of blogging? 1. The first one definitely deepens your understanding and memory of knowledge. 2. When writing a blog, because you want to explain this problem to others, you must stand in the position of the reader to think about the problem, then you have a […]

คนสำคัญที่ดำเนินการจัดการความรู้

คนสำคัญที่ดำเนินการจัดการความรู้

ชุมชนแนวปฏิบัติ CoP (Community of Practice) คือ อะไร

CoP(Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ คือ อะไร คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยงกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีลักษณะดังนี้

การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้

การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง

หัวใจของการจัดการความรู้

หัวใจของการจัดการความรู้ มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคำตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหน

องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)

องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กระบวนการจัดการความรู้

กระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ