การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย”

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย”
วันที่ 18-19 กันยายน 2558
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *