1. 26-27 พ.ค. 2558 อบรมสารบรรณ

2. 2 มิ.ย. 2558 อบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา

3. 22 มิ.ย. 2558 อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (สถ,ผม)

4. 23 มิ.ย. 2558 อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (สน)

5. 24 มิ.ย. 2558 อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (ศอ)

6. 25 มิ.ย. 2558 อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (นิเทศ)

7. 26 มิ.ย. 2558 อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (วจ)

8. 30 มิ.ย. 2558 อบบรม GreenArch

9. 2 ก.ค. 2558 โครงการสัมนาบุคลากร

11. 6 ก.ค. 2558 อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ส่วนสนับสนุน

12. 8 ก.ค. 2558 อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (สรุป)

13. 22 ก.ค. 2558 อบบรม สส.พลังงาน

14. 29 ก.ค. 2558 อบรมการทำรายงานประเมินหลักสูตร

15. 22 ก.ย. 2558 อบรมการปรับภาพลักษณ์องค์กร

17. 10 พ.ค. 2559 ประชุมตัวชี้วัด และ งบประมาณ

Skip to toolbar