โครงการอบรมการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

เรื่อง ด่วน!! ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

เรียน บุคลากร สจล.ทุกท่าน

ด้วยปัญหาการคัดลอกผลงานทางวิชาการที่มีเกิดขึ้นมานาน และมีผลกระทบเป็นวงกว้างในระบบการศึกษาและแวดวงวิชาการของประเทศไทย สถาบันเห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบการคัดลอกผลงานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ให้มีการทำความร่วมมือทางวิชาการกับ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษา รวมถึงการใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆ ของโปรแกรม

ในการนี้ สถาบันฯ โดยสว่นบริหารวิาการ จึงมีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ในการตรวจสอบ การคัดลอกผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ และการใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์เพื่อตรวจสอบผลงาน แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล. (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง) ตามรายละเอียดโครงการและกำหนดการแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว โดยลงทะเบียนออนไลน์เข้าอบรมล่วงหน้าที่ คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าอบรม (ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559)

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าที่นี่

https://goo.gl/forms/QJdxBziw54Blwwjx1

ส่วนบริหารวิชาการ
โทรศัพท์สายใน 3134/2241/2243 สายตรง 0 2329 8136

ดาวน์โหลดเอกสารอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการวิจัยแบบ Action Research)"

ด้วยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล. จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการวิจัยแบบ Action Research ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานอธิการบดี (ตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดเอกสารอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลยุทธ์การใช้ Facebook เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาการเรียนการสอน"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การใช้ Facebook เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล. จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การใช้ Facebook เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องอินเตอร์เน็ต 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง (ตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดเอกสารอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้ควบคุมระบบและผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของการสื่อสารในสถาบัน"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้ควบคุมระบบและผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของการสื่อสารในสถาบัน” ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A (124) อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดเอกสารอบรม

อบรม “การทำเหมืองข้อมูล ด้วยโปรแกรม WEKA รุ่นที่ 1″

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมอบรม “การทำเหมืองข้อมูล ด้วยโปรแกรม WEKA รุ่นที่ 1”
ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จภ 1-109
อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2329 8400 ต่อ 276 หรือ 089-826-8877

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป

ด้วยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล. จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยเชิญ พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นวิทยากรในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา 8.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมบุนนาค ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงานอธิการบดี (ตามเอกสารแนบ) ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมอบรม กรุณาตอบกลับที่ general.edu2015@gmail.com ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดเอกสารอบรม

โครงการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการวาดเส้นและสีในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โครงการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการวาดเส้นและสีในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำหรับนักเรียน ม.ตอนปลาย และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 20,21และ22 พฤษภาคม 2559
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2559 ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท *รวมค่ากระดาษ สี พร้อมอุปกรณ์การวาดภาพ และค่าอาหาร (รับจำนวน 40 คน) สถานที่ ห้องกระจกชั้นล่าง อาคารศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตย์ฯ สจล.โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร หมายเลขบัญชี 088-238757-1
ชื่อบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. แล้วส่งหลักฐานใบโอนเงิน กลับมาที่ Fax No: 02-329-8389
สนใจติดต่อ รศ.บรรจงศักดิ์ (โทร.081-8347276) คุณอัจฉรา(โทร.088-1952179) คุณเชิดศักดิ์ (โทร.089-0206202)

Skip to toolbar