วิธีการส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ TCI Thai Jo

ระบบ ThaiJO เป็นระบบการจัดการ และตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) โดยใช้ platform ของระบบ Open Journal System (OJS) ที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) นำมาติดตั้งเพื่อให้บริการกับวารสารวิชาการไทย รูปแบบของการใช้งาน ThaiJO เป็นระบบ web-based application ที่ผู้ใช้สามารถทำงานได้เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆลงในคอมพิวเตอร์ และการใช้งานใช้ผ่านโปรแกรม web browser ของผู้ใช้ เช่น Internet Explore Firefox หรือ Google Chrome เป็นหลัก

ซึ่งวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูลของระบบ ThaiJO เช่นกัน  ซึ่งผู้นิพนธ์ (Author) สามารถส่งบทความผ่านระบบได้ดังนี้

พิมพ์ Username และ Password แล้วคลิกที่ปุ่ม Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ ThaiJO

เข้าสู่หน้า User Home ของระบบ ThaiJO (Header จะแสดง Thai Journals Online (ThaiJO)) ซึ่งจะแสดงวารสารต่างๆ และตาแหน่งที่ผู้ใช้เป็นสมาชิก หากต้องการส่งบทความ ให้คลิกที่ลิงก์ New Submission ใต้ชื่อวารสารนั้นๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Submission 5 ขั้นตอน

เข้าสู่กระบวนการส่งบทความ (Submission) 5 ขั้นตอน ดังนี้

STEP 1. STARTING THE SUBMISSION

  • Journal Section : เลือกประเภทของบทความ เช่น บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Review Article)  เป็นต้น
  • Submission Checklist : คลิกเลือกทุกช่อง เพื่อเป็นการยืนยันว่าบทความของผู้แต่ง (Author) เป็นไปตามเงื่อนของวารสาร

  • Journal’s Privacy Statement : นโยบายของวารสาร (คลิกเห็นด้วยกับนโยบายของวารสาร)
  • Comments for the Editor : หากผู้แต่ง (Author) ต้องการส่งข้อความถึงบรรณาธิการ (Editor) ให้กรอกข้อความในกล่องข้อความ (ข้อความที่ส่งถึงบรรณาธิการ (Editor) จะไม่ถูกเผยแพร่ให้กับผู้อื่นเห็น)

หมายเหตุ* ถ้าผู้แต่ง (Author) ไม่ต้องการส่งข้อความถึงบรรณาธิการ (Editor) ให้เว้นกล่องข้อความนี้ว่างไว้

  • คลิกที่ปุ่ม Save and continue เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

STEP 2. UPLOADING THE SUBMISSION

  • คลิกที่ปุ่ม Choose File เพื่อเลือกไฟล์บทความ ซึ่งไฟล์บทความนั้นควรเป็นไฟล์ Word

  • เลือกไฟล์บทความที่ต้องการส่งบทความ แล้วคลิกที่ปุ่ม Open

ชื่อไฟล์จะปรากฎในกล่อง Upload submission file ให้คลิกที่ปุ่ม Upload

หลังจากอัพโหลดไฟล์บทความเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงไฟล์ในหัวข้อ SUBMISSION FILE ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

– File name : ชื่อไฟล์ ระบบจะตั้งชื่อไฟล์ใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

– Original file name : ชื่อไฟล์ต้นฉบับที่ผู้แต่ง (Author) อัพโหลด

– File size : ขนาดไฟล์

– Date uploaded : วัน/เวลา ที่อัพโหลดไฟล์

 หมายเหตุ* หากต้องการอัพโหลดไฟล์ใหม่ สามารถอัพโหลดได้ที่แถบ Replace submission file

คลิกที่ปุ่ม Save and continue เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

STEP 3. ENTERING THE SUBMISSION’S METADATA

–  กรอกรายละเอียดหัวข้อ AUTHORS ข้อมูลผู้แต่งบทความ กรอก First name : ชื่อ  Last name : นามสกุล  Email : อีเมล์ Affiliation : สถาบันหรือหน่วยงานที่สังกัด  Country : ประเทศ

  • หากต้องการเพิ่มผู้แต่ง (Author) ให้คลิกที่ปุ่ม Add Author

หากต้องการเพิ่มผู้แต่ง (Author) ให้คลิกที่ปุ่ม Add Author แล้วกรอกข้อมูล

หมายเหตุ*

กรณีมีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้คลิกเลือก Principal contact for editorial correspondence ใต้ชื่อผู้แต่งหลัก

กรณีต้องการเลื่อนลาดับผู้แต่ง (Author) ให้คลิกที่ลูกศรขึ้น-ลง

กรณีต้องการลบผู้แต่ง (Author) ให้คลิกที่ปุ่ม Delete Author ใต้ชื่อผู้แต่ง (Author) คนนั้น

ถ้าต้องการลบผู้แต่ง (Author) ให้คลิกที่ปุ่ม Delete Author ใต้ชื่อผู้แต่ง (Author) คนนั้น

หัวข้อ TITLE AND ABSTRACT กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

– Title : ชื่อเรื่อง

– Abstract : บทคัดย่อ ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะแสดงในหน้าเว็บไซต์ของวารสาร ตัวอย่างเช่นหัวข้อ INDEXING เป็นการจัดทำดัชนีเพื่อการสืบค้นหาข้อมูลของบทความ โดยกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

– Keywords : คำสำคัญ

หมายเหตุ* กรอกคำสำคัญด้วยการคั่นด้วยเครื่องหมาย ; (semi-colon) แล้วเว้นวรรค

เช่น ก; ข; ค; A; B; C เป็นต้น

– Language : ตัวย่อภาษาของบทความ

หัวข้อ SUPPORTING AGENCIES หากบทความนี้มีผู้ให้การสนับสนุน ให้ใส่รายละเอียดลงในช่องข้อความ ถ้าไม่มีให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป

คลิกที่ปุ่ม Save and continue เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

การแทรกสมการทางคณิตศาสตร์ หรือตัวอักขระพิเศษต่างๆ

1) วางเคอร์เซอร์ไว้หลังข้อความที่ต้องการแทรกสมการทางคณิตศาสตร์ หรือตัวอักขระพิเศษต่างๆ

2) คลิกที่ปุ่มเครื่องหมาย fx ที่แถบเครื่องมือ

3) หลังจากคลิกปุ่มเครื่องหมาย fx แล้วจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้แทรกสมการทางคณิตศาสตร์ หรือตัวอักขระพิเศษต่างๆ

4) เลือกรูปแบบเพื่อแทรกสมการทางคณิตศาสตร์ หรือตัวอักขระพิเศษต่างๆ

5) พิมพ์ตัวอักษรลงในปีกกา { } ที่ช่องสีเหลือง โดยจะแสดงตัวอย่างของสมการด้านล่าง

6) คลิกเครื่องหมาย √ ที่ช่อง Inline และ Compressed
7) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Copy to Document

8) สมการทางคณิตศาสตร์จะแสดงในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ หากต้องการแก้ไขให้ Double Click ที่สมการนั้น

STEP 4. UPLOADING SUPPLEMENTARY FILES

กรณีต้องการอัพโหลดไฟล์ตาราง ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์อื่นๆ แยกต่างหาก ให้ทำการอัพโหลดไฟล์ตามขั้นตอนที่ 4.1 – 4.6
หมายเหตุ* ถ้าไม่ต้องการให้คลิกที่ปุ่ม Save and continue (ขั้นตอนที่ 4.9) เพื่อข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

คลิกที่ปุ่ม Browse หรือ Choose File เพื่อเลือกไฟล์

เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม Open

  • เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏชื่อไฟล์ขึ้นในกล่อง Upload supplementary file

แล้วคลิกที่ปุ่ม Upload

ตั้งชื่อไฟล์ที่หัวข้อ Title*
กรณีต้องการแก้ไขไฟล์ ให้อัพโหลดไฟล์ในแถบ Replace file ถ้าไม่มีให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
คลิกที่ปุ่ม Save and continue

กรณีต้องการแก้ไข/ลบไฟล์ให้
– คลิกที่ลิงก์ Edit เพื่อแก้ไขไฟล์
– คลิกที่ลิงก์ Delete เพื่อลบไฟล์
กรณีมีหลายไฟล์ให้ย้อนกลับไปทาตามขั้นตอนที่ 4.1 – 4.6 ถ้าไม่มีให้ข้ามไปขั้นตอนนี้ไป
เมื่ออัพโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save and continue เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

STEP 5. CONFIRMING THE SUBMISSION

5.1 หลังจากตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Finish Submission เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการส่งบทความ (Submission)

เสร็จสิ้นกระบวนการส่งบทความ (Submission) เมื่อคลิกที่ลิงก์ Active Submissions จะเข้าสู่หน้าสถานะของบทความ (ACTIVE SUBMISSIONS)

                                          **** จบขั้นตอนการส่งบทความ (Submission) 5 ขั้นตอน ****

เข้าสู่หน้าสถานะของบทความ (ACTIVE SUBMISSIONS)

ผู้แต่ง (Author) จะได้รับ Email ขอบคุณจากวารสาร

จะเห็นว่ามีบทความ Active อยู่ 1 บทความ   เสร็จการส่งบทความเรียบร้อย ให้ Logout ออกจากระบบ

วีดีโอสอนวิธีการส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ TCI Thai Jo

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.