การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย”

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย" วันที่ 18-19 กันยายน 2558 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง